การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓

09 ธ.ค. 63

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง