การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

09 ก.พ. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  โดยมีประชาคมระดับตำบลเข้าประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ทุกหมู่บ้าน  ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตัวผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐ  ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข  ตัวแทนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๔๒ คน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อย่างมีประสิทธิภาพ