การฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

29 ม.ค. 67

     เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ณ โรงแรมโกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง รองนายกฯ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๖ คน

หัวข้อการบรรยายในการอบรม มีดังนี้

– แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน (บรรยายโดยนายอนันต์ ถ้ำทอง  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

– คุณธรรม จริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (บรรยายโดย นายศิวเสกข์  สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย)

– ระเบียบการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ (บรรยายโดย นางสาวสายพิณ จ่ายนอก ผอ.กลุ่มงานการเงินการบัญชี และตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่น จ.นครราชสีมา)

– การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บรรยายโดย นายทองใบ หนูไพร ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานและงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น จ.นครราชสีมา)

– อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กับการบริหารงานของ อปท. (บรรยายโดย นายบุญชอบ ทยอมใหม่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสิรมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น จ.นครราชสีมา

– กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (บรรยายโดย นายบุญชอบ ทยอมใหม่ ผอ.กลุ่มงานส่งเสิรมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น จ.นครราชสีมา

ซึงในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของระเบียบ กฎหมาย  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส