การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22 เม.ย. 64

กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น  จะต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  ของปีนั้นๆ  จึงจะมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง