โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

16 มี.ค. 66

            เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง  จำนวน ๖๖ คน

โดยได้รับเกียรติจากนายสัญญา แก่นจำปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ , การสร้างวัฒนธรรม การปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต,การป้องกันและปราบปรามการทุจริต,นโยบายการไม่รับของขวัญ,ประมวลจริยธรรม

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ นายบุญชู  ศรีโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองในการปฏิเสธไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทุกคน