กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

22 ม.ค. 67

         เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๗  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  นายบุญชู  ศรีโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้มอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน เข้ารับฟังการมอบนโยบายและประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน