กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

11 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  นายบุญชู  ศรีโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมปฏิญาณตนหน้าเสาธง  ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน และบุคลากร ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และประกาศให้ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน ดังนี้

          ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

          ๒.  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

          ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ๔.  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

          ๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

          ๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

          ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

          ๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร