ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ร่วมตอบแบบคำถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

31 มี.ค. 64

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ได้แก่  ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   ร่วมตอบแบบคำถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564


https://itas.nacc.go.th/go/iit/hnl053