ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบคำถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564

31 มี.ค. 64

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ได้แก่ บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ร่วมตอบแบบคำถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ของสำนักงานป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ  ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hnl053