ขอเชิญบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

03 ม.ค. 66

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คลิก https://itas.nacc.go.th/go/iit/hnl053

 

สแกนคิวอาร์โค้ด