ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

18 ม.ค. 67

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คลิก  https://itas.nacc.go.th/go/eit/hnl053

สแกนคิวอาร์โค้ด