ขอเชิญประชาชน บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการหรือมารับริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

04 ม.ค. 66

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คลิก  https://itas.nacc.go.th/go/eit/hnl053

 

สแกนคิวอาร์โค้ด