ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

04 พ.ย. 64

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง หรือ ณ ที่เลือกตั้ง หรือจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  หากไม่มีชื่อหรือมีชื่อบุคคลอื่นเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ได้ที่นายทะเบียนอำเภอพิมาย ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด หรือสายด่วนเลือกตั้ง 1444

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/