นายบุญชู ศรีโพธิ์ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ในการเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

10 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  นายบุญชู  ศรีโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้เข้าประชุมสภาเพื่อแถลงนโยบายก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ได้แสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  โดยมีผู้เข้าประชุม ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้