ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

17 พ.ย. 66