ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 67