ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางมี กุมสูงเนิน – บ้านนายเฉลิม ไชยพูน)

21 มี.ค. 65