ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

14 มี.ค. 67