ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

24 ก.พ. 66