ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

04 ม.ค. 65