ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัย;วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

24 มี.ค. 65