ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

07 พ.ย. 65