ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

07 ก.พ. 66