ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

04 ม.ค. 65