ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

01 ก.พ. 67