ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

23 พ.ย. 63