ประกาศอำเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

22 มิ.ย. 66