ประกาศอำเภอพิมาย เรื่อง ขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

25 ส.ค. 66