ประกาศอำเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

11 ม.ค. 67