ประกาศอำเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

28 มิ.ย. 67