ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เขตเลือกตั้งที่ ๘

28 ธ.ค. 64