ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เขตเลือกตั้งที่ ๘ (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)

06 ม.ค. 65