ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

16 ต.ค. 66