ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

09 ส.ค. 65