กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงประเด็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ส.ค. 66