ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

26 พ.ย. 63

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม ๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย  โรงพยาบาลพิมาย  สมาชิก อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ  อาสาสาธารณสุขมูลฐาน   ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓