ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

27 ม.ค. 65

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม ๑   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าขาว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย  โรงพยาบาลพิมาย  สมาชิก อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ  อาสาสาธารณสุขมูลฐาน   ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง