ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยติดตั้งที่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์

24 มี.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยติดตั้งที่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ไว้ที่หน้าสำนักงาน