ผู้บริจาคสิ่งของในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

05 ส.ค. 64

รายนามผู้บริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ณ  สถานที่กักกันตำบลนิคมสร้างตนเอง (State Quarantine) โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  และ  ศูนย์พักคอยตำบลนิคมสร้างตนเอง (Community Isolation) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1

 

1.  ครูตาม  โรงเรียนนิคม 2 บริจาคผ้าฟาง  1  ม้วน
2.  นายก้อง  สีกำปัง บริจาคน้ำดื่ม  100  โหล
3.  บริษัทวิชญนันท์เอ็นจิเนียริ่ง บริจาคน้ำดื่ม  15  โหล  ที่นอน  2  ชุด
4.  นางหวัน  ทองหลาง บริจาคมุ้งสปริง  1  หลัง
5.  กองการศึกษาฯ อบต.นิคมสร้างตนเอง บริจาคมุ้งสปริง  1  ลัง
6.  คุณสมบัติ  ขวัญสุข บริจาคที่นอน  1  ชุด
7.  คุณเสริม-คุณปราณี  ปัญจาคะ บริจาคที่นอน  1  ชุด
8.  หมู่ 5 บ้านเทพหัสดินทร์ บริจาคที่นอน  5  ชุด
9.  ร้านสมวงษ์ที่นอน บริจาคที่นอน  5  ชุด
10.  หมู่ 5  บ้านเทพหัสดินทร์ บริจาคผ้าห่ม  15  ผืน
11.  อสม. หมู่ 7  บ้านโนนกระเบื้อง บริจาคน้ำดื่ม  5  โหล  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  1  ลัง  ข้าวสาร  12  กิโลกรัม
12.  อสม. หมู่ 22  บ้านจำนงค์พัฒนา บริจาคเครื่องดื่มชูกำลัง  1  โหล
13.  คุณศุภรากรณ์  สกุลไสยนอก  คุณณัฐอมร  ชาติดี บริจาคน้ำดื่ม  6  โหล
14.  วิทยาลัยเทคนิคพิมาย บริจาคบะหมี่ถ้วย  6  โหล  น้ำดื่ม  10  โหล  ขนมขบเคี้ยว  10  โหล  ขนมใส่ไส้  100  ชิ้น  ข้าวกล่อง  20  ชุด
15.  คุณทองดี  เกิดกลาง บริจาคมังคุด  1  ถุง
16.  คุณสุพัฒน์ชญา คุณชาลิสา คุณจริยา บริจาคมังคุด  3  ถุง
17.  หจก.เพชรนิธิพรซัพพลาย บริจาคมุ้งสปริง  10  หลัง  ที่นอน  10  หลัง  ผ้าห่ม  10  ผืน  หมอน  10  ใบ  เครื่องวัดอ็อกซิเจน  3 เครื่อง
18.  บริษัทวิชญนันท์  เอ็นจิเนียริ่ง บริจาคข้าวกล่อง  30  กล่อง
19.  สหกรณ์โคนมพิมาย บริจาคข้างกล่อง  90  กล่อง
20.  คุณอิทธินันท์  จันทร์กระจ่าง บริจาคข้างกล่อง  30  กล่อง
21.  โรงเรียนนิคม 3  คุณละม่อม  ภิญโญ บริจาคน้ำดื่ม  30  โหล
22.  คุณยลดา  มนทองหลาง  และครอบครัว บริจาคมุ้งสปริง  2  หลัง  ผ้าห่ม  2  ผืน  น้ำดื่ม  10  โหล