รณรงค์งดการเผาในพื้นที่

27 ม.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเผา เพื่อลดหมอกควัน ฝุ่น pm 2.5  ลดภาวะโลกร้อน