ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

14 พ.ย. 65