รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

16 ก.พ. 66