รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

05 ก.ค. 66