รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมับวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

14 ส.ค. 66