รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

16 พ.ค. 67