องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย หน่วย HHU กรมปศุสัตว์ และสหกรณ์โคนมพิมาย ตั้งจุดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

23 พ.ย. 63