เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ครั้งแรก

04 ม.ค. 65

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  นายเศรษฐี  แพรกนัทที  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ครั้งแรก  และดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้แก่ นางระเบียบ  ธารณะกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒๐ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้แก่ นายประสิทธิ์ ขอมเมืองปัก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้แก่ นายศราวุุธ อัครกุลพิทักษ์ ปลัด อบต.นิคมสร้างตนเอง