กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต

26 มิ.ย. 63

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ร่วมกันแสดงออกและเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต  ประจำปี 2563