แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ช่องทางแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ

31 มี.ค. 64

เมื่อเกิดภัย “แอปพลิเคชั่น พ้นภัย”  สามารถช่วยท่านได้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและนำส่งความช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์

ตั้งแต่หน่วยงานระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด

 

                                                                                                      http://phonphai.org/app