โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

23 มิ.ย. 65

    นายบุญชู  ศรีโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้มอบเงินช่วยเหลือ นางสาวจันทกานติ์  พูนแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง ในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากความเดือดร้อนจากความทุพพลภาพ และป่วยติดเตียง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทำให้มีรายไม่เพียงพอต่อการยังชีพ